— Všeobecné obchodní podmínky —

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. V těchto obchodních podmínkách jsou použité níže definované pojmy:

- web je webová stránka, na které jsou umístěny prodávané produkty a služby, konkrétně www.martakracikova.cz

- kupní cena (nebo jenom "cena") je cena voucheru, která je uvedena u voucheru na webu

- občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

- obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky;

- plněním poskytovatele (nebo jen "plněním") se rozumí poskytnutí služby či prodej zboží poskytovatelem na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a poskytovatelem;

- poskytovatelem se rozumí podnikatel Marta Kracíková, se sídlem Minkovická 2, Liberec 463 12, IČ: 04062957, který vlastním jménem prostřednictvím svého webu nabízí zboží či služby;

- smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Vámi a poskytovatelem, jejímž předmětem je dodání voucheru, na základě kterého můžete uzavřít s poskytovatelem smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo prodej zboží poskytovatelem;

- voucher je listina (popřípadě elektronická verze této listiny) sloužící jako poukázka na poskytnutí plnění, obsahující podstatné informace o plnění poskytovatele, zejména popis objednané služby nebo zakoupeného zboží, informace o poskytovateli, dobu platnosti voucheru, unikátní číselný kód voucheru a způsob, jakým lze voucher uplatnit;

2. OBJEDNÁVKA VOUCHERŮ

1. Jakým způsobem lze zakoupit voucher?

Na webu naleznete seznam voucherů vztahující se k jednotlivým plněním poskytovatele. U každého voucheru je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace voucherů je informativního charakteru, a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. K zakoupení voucheru je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky.

2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete uskutečnit na webu prostřednictvím formuláře u jednotlivých služeb a produktů.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného voucheru a Vaše kontaktní údaje.

Po stisknutí tlačítka "Závazně objednat" bude již Vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte pomocí formulářů pro kontakt s technickým oddělením (zveřejněné na webu).

Po odeslání objednávky následuje komunikace s poskytovatelem pouze v případě problémů, jinak Vám bude zaslán voucher po zaplacení objednávky.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžete být kontaktováni za účelem jejího ověření. Neověřená objednávka může být odmítnuta. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva mezi Vámi a poskytovatelem je uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu, nebo Vám bude poskytnuto objednané plnění (podle toho, co nastane dříve).

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webu.

4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi (telefonicky, e-mailem, kontaktními formuláři na webu).

5. Může se cena uvedená na webovém portálu měnit?

Ceny voucherů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny voucheru ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám voucher za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

Pokud cena voucheru uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, není poskytovatel povinen smlouvu uzavřít.

6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří obchodní podmínky poskytovatele, se kterým smlouvu uzavíráte, dále Vaše objednávka a přijetí objednávky. Smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

7. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu ke smlouvě nebo k obchodním podmínkám nás můžete kontaktovat prostřednictvím formulářů na webu, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

- bezhotovostně před dodáním voucherů převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webu.

2. Kdy nastane splatnost ceny?

V případě bezhotovostní platby před dodáním voucherů je cena splatná do pěti dnů od odeslání objednávky. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3. V jaké měně můžete platit?

Platba je možná v českých korunách (Kč).

DODACÍ PODMÍNKY

1. Jak Vám budou vouchery dodány?

Způsoby dodání voucherů je primárně e-mailem po obdržení příslušné částky na náš bankovní účet.

2. Jaké jsou náklady na dodání voucherů?

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

3. Kdy Vám budou vouchery dodány?

Vouchery budou na e-mail dodány okamžitě po přijetí platby na náš bankovní účet.

4. Jak postupovat při převzetí voucherů?

Okamžikem převzetí voucherů (doručením na Vaši e-mailovou adresu), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu voucherů.

5. Co se stane v případě, že vouchery nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno vouchery doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že vouchery bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním voucherů.

Dále má poskytovatel v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

UPLATŇOVÁNÍ VOUCHERŮ

1. Jak lze čerpat plnění uvedeného na voucheru?

Pro poskytnutí plnění, které je uvedená na voucheru, je nutné u poskytovatele uplatnit voucher, který Vám byl na základě Vaší objednávky zaslán. Na voucheru jsou uvedeny zejména následující údaje:

- popis služby nebo zboží, které je předmětem voucheru;

- identifikační údaje poskytovatele, který plnění poskytne, včetně případné adresy provozoven, kde lze voucher uplatnit;

- doba platnosti voucheru;

- unikátní číselný kód voucheru;

- způsob, jakým lze voucher uplatnit (tj. předložením poskytovateli, vložením unikátního kódu při objednávce on-line apod.).

2. Je uplatňování voucheru nějak omezeno?

Voucher lze čerpat pouze jednou. Voucher je přenosný a převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně. Osoba, která předloží oprávněně nabytý voucher, má stejná práva jako osoba, která voucher zakoupila.

Doba, po kterou lze voucher uplatnit, je omezená. Voucher je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.

Pokud se voucher vztahuje na službu či zboží, jejichž poskytnutí je podle právních předpisů podmíněno dosažením určitého věku (např. 18 let) nebo zvláštní způsobilostí (např. vlastnictví řidičského průkazu), může jej uplatnit pouze taková osoba, která tyto podmínky splňuje.

Pokud se voucher vztahuje na poskytnutí služby, doporučujeme před čerpáním kontaktovat poskytovatele a zajistit si rezervaci vybraného termínu. Bez rezervace by mohlo dojít k tomu, že službu nelze z kapacitních důvodů v požadovaném termínu poskytnout.

3. Lze voucher vyměnit za jiný?

Ano, voucher můžete vyměnit prostřednictvím formuláře na webu. V případě vyšší ceny budete vyzváni k doplacení příslušné částky a v případě nižší ceny máte nárok na služby nebo zboží ve zbylé hodnotě.

4. Kdy může poskytovatel voucher odmítnout?

Vezměte na vědomí, že poskytovatel může v určitých situacích odmítnout voucher akceptovat a tedy plnění neposkytnout. Jde o případy, kdy:

- voucher byl předložen po uplynutí platnosti;

- voucher byl již jednou vyčerpán;

- voucher byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy;

- poskytnutí plnění osobě, která voucher uplatnila, by bylo v rozporu s platnými právními předpisy.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit v době platnosti voucheru. Pro odstoupení od smlouvy využijte formulář na našem webu. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy je potřeba zdůvodnit.

2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

3. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali.

Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

4. Jakým způsobem probíhá vrácení voucheru?

Voucher nám nemusíte zasílat zpět. Při odstoupení od smlouvy provedeme zneplatnění voucheru tak, aby jej nebylo možné použít.

5. Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

Vezměte na vědomí, že jelikož obsah voucheru nespočívá v trvalém nabytí vlastnického práva k voucheru, ale ve Vašem oprávnění na plnění, které je na voucheru uvedeno, má samotný voucher povahu služby. Z tohoto důvodu v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemáte nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste voucher v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy využili.

Objednáním voucheru tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku Vám dále nenáleží právo odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času (pokud jsou služby poskytovány v určeném termínu) ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Na koho se můžete obrátit v případě vady plnění?

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem), zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a ustanoveními § 2537 až § 2540 občanského zákoníku. Práva z vadného plnění lze uplatnit přímo u poskytovatele, se kterým jste uzavřeli smlouvu zakoupením voucheru. Kontaktní údaje poskytovatele naleznete v těchto obchodních podmínkách nebo na webu.

2. Další podmínky

Po doručení voucherů jste povinni neprodleně zkontrolovat jejich správnost a úplnost (a to především popis služby nebo zboží, které je předmětem voucheru, identifikační údaje poskytovatele, který plnění poskytne, případné adres provozoven, kde lze voucher uplatnit, dobu platnosti voucheru, a další). V případě, že jste obdrželi jiný voucher, než byl uveden ve Vaší objednávce, oznamte nám nebo poskytovateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu.

V případě ztráty, poškození nebo zničení voucheru Vám nový voucher nebude poskytnut.

Přerušení provozu webu z technických nebo jiných příčin není důvodem pro reklamaci.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu nebo kontaktního formuláře. Ve vztahu k zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

2. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy týkající se poskytování našich služeb, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či nejasností v těchto obchodních podmínkách nás kontaktujte e-mailem nebo prostřednictvím formuláře pro komunikaci s technickým oddělením umístěným na webu.

Dne 17. 5. 2018 se součástí těchto obchodních podmínek stává dodatek o ochraně osobních údajů GDPR zveřejněný zde.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12.5.2017